Geen producten gevonden...

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Aquarevitaliser B.V. (= moederbedrijf van bodyRevitaliser) zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat Je de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Aquarevitaliser worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Aquarevitaliser ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Aquarevitaliser zijn vrijblijvend en Aquarevitaliser behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder, wanneer dit op basis van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van Je bestelling door Aquarevitaliser. Aquarevitaliser is berechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Aquarevitaliser dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros (€), inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling kan geschieden per Betaalportaal Mollie (geïntegreerd in onze Webshop) of per eigen vooruitbetaling. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Aquarevitaliser.
3.3 Het factuurbedrag is bij bestelling met voorafgaande offerte - zonder aftrek van kosten  en/of korting -
- binnen veertien (14) dagen na factuurdatum  indien het leveringen binnen Nederland betreft, en
- binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft,
te voldoen, tenzij expliciet anders schriftelijk overeengekomen.
3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn ben Je vanaf de dag dat de betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en ben Je vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand over het openstaande bedrag verschuldigd. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Aquarevitaliser ben Je ook een bedrag van vijfentwintig euro (€25) aan administratiekosten verschuldigd. Indien Aquarevitaliser haar vordering ter incasso uitbesteedt, ben Je tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag bedragen, onverminderd de bevoegdheid van Aquarevitaliser om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
3.5 Indien Je met betaling in gebreke bent, is Aquarevitaliser gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan stijgen, ben Je gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Aquarevitaliser te ontbinden.

Artikel 4. Levering

4.1 De door Aquarevitaliser opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Je geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht Je bestelling te annuleren, dan wel de overeenkomst te ontbinden., tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig onredelijk is, dat dit niet van Je kan worden verlangd. Uitzondering hierop is als Aquarevitaliser speciaal voor Jou een bindende bestelling bij haar leverancier heeft geplaatst. Je mag van Aquarevitaliser vrlangen, dat ze hierover een open communicatie onderhoudt en naar een best mogelijke levertijd streeft.
4.2 De levering van de producten geschiedt vanaf de plaats en het tijdstip, waarop de producten voor verzending aan Jou gereed staan.
4.3 Voor Webwinkel-Bestellingen gelden de verzendkosten, zoals op onze pagina "Verzenden en Bezorgen" wordt vermeld. De verzendkosten voor levering van groothandelsproducten geschiedt op basis van gewicht en volume en wordt per bestelling berekend en aan Jou via een offerte gecommuniceerd.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas dan over, indien Je al hetgeen Je op basis van eender welke overeenkomst aan Aquarevitaliser verschuldigd bent, hebt voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op Jou over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 Je dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke op de door Aquarevitaliser geleverde producten rusten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 Aquarevitaliser garandeert dat de aan Jou geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Bezwaren en aansprakelijkheid

7.1 Je hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst voldoen. Indien dit niet het geval is, dien Je Aquarevitaliser daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien(14) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd, zo mogelijk met herkenbare foto's, kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst voldoen, heeft Aquarevitaliser de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 Je hebt bij Aquarevitaliser een wettelijk herroepingsrecht. Binnen 14 dagen na aflevering kun Je Je bestelling aanmelden voor retour. Je hoeft hiervoor geen reden op te geven, alhoewel Aquarevitaliser het recht heeft hiernaar te vragen. Nadat Je hebt aangegeven gebruik te willen maken van Jouw herroepingsrecht, heb Je 14 dagen de tijd om Jouw product daadwerkelijk retour te sturen.
Wij storten het volledige aankoopbedrag (incl. betaalde verzendkosten) daarna binnen 14 dagen aan Jou terug. De verzendkosten voor de retourzending naar Aquarevitaliser zijn wel voor Jouw eigen rekening. Om gebruik te maken van Jouw herroepingsrecht, kun Je ook contact opnemen met onze klantenservice via [email protected] OF Je kunt Je bestelling herroepen in Jouw Aquarevitaliser-account. Dit doe Je door naar uw ordergeschiedenis te gaan en daar de optie "retour aanvragen" te doorlopen.

Artikel 8. Garantie

8.1 Indien Aquarevitaliser producten aan Jou als afnemer levert, is Aquarevitaliser nooit tot een verdergaande garantie ten opzichte van Jou als afnemer gehouden, dan waarop Aquarevitaliser ten opzichte van haar leverancier aanspraak kan maken. De eventueel van toepassing zijnde garantietermijn zal altijd duidelijk op de factuur worden aangegeven.
8.2 Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk door de afnemer worden ingediend. Voor Consumenten geldt een termijn van 30 (dertig) dagen. Reclamaties welke door Aquarevitaliser na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Aquarevitaliser in behandeling te worden genomen.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie

9.1 Voor misvattingen m.b.t. onduidelijke formuleringen, vertragingen of niet correct overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Jou en Aquarevitaliser, dan wel tussen Aquarevitaliser en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen Jou en Aquarevitaliser, is Aquarevitaliser niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Aquarevitaliser.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Aquarevitaliser ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van Jouw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door Jou dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Aquarevitaliser gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming, welke niet aan Aquarevitaliser kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen

11.1 Indien Je aan Aquarevitaliser schriftelijk opgave doet van een adres en andere relevante contactgegevens, is Aquarevitaliser gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij Je aan Aquarevitaliser schriftelijk opgave doet van een ander adres, waaraan Jouw bestellingen dienen te worden gezonden. Voor fouten in deze gegevens ben alleen Jij als afnemer verantwoordelijk en alle kosten, vertragingen en andere bijkomstigheden zijn voor Jouw rekening.
11.2 Wanneer door Aquarevitaliser gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. Je kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Aquarevitaliser deze Voorwaarden soepel toepast.
11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Aquarevitaliser in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Aquarevitaliser vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.4 Aquarevitaliser is bevoegd om bij de uitvoering van Jouw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »