Geen producten gevonden...

Privacy beleid aquaRevitaliser B.V.

Introductie

We beschouwen de gegevens, die Je ons verstrekt, als JOUW gegevens, dus we zijn er ons dus terdege van bewust, welk vertrouwen Je in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om Jouw privacy - voor zover dat ons mogelijk is - te beschermen. Op deze pagina wensen we Je te laten weten, welke gegevens we verzamelen, als Je onze website/webwinkel gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee Jouw gebruikservaring verbeteren. Zo krijg Je een concreet beeld over hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten van Aquarevitaliser B.V.. Het is belangrijk te vermelden, dat Aquarevitaliser B.V. niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website, geef Je aan ons privacy beleid te accepteren.

Aquarevitaliser B.V. respecteert de privacy van elke gebruiker van haar site en draagt er zorg voor, dat de persoonlijke informatie, die Je ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld.

Onze Webshops:

aquarevitaliser.nl

bodyrevitaliser.nl

Onze Websites:

aquarevitaliser.eu

bodyrevitaliser.eu

Over ons privacybeleid

aquaREVITALiser b.v. geeft veel om Jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening aan Jou en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over Jou en Jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen Jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden: daarvoor ben Jij voor ons te waardevol.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van aquaREVITALiser b.v.. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 18/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over Jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan Jou uit op welke wijze wij Jouw gegevens opslaan en hoe wij Jouw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten Jij hebt met betrekking tot de door Jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als Jij vragen hebt over ons privacybeleid kun Je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, Je vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan Je lezen op welke wijze wij Jouw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware en Facturatie

LightSpeed, Amsterdam-NL

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Lightspeed. Persoonsgegevens die Jij ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Lightspeed heeft toegang tot Jouw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen Jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Lightspeed is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Lightspeed maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot Jouw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

Lightspeed behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

Webhosting

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van de volgende dienstverleners:

 1. STRATO AG, Berlijn-Duitsland,
 2. Hostnet bv, Amsterdam-NL
 3. Godaddy.com, LLC, Scottsdale AZ-USA

Deze dienstverleners verwerken Jouw persoonsgegevens namens ons, maar gebruiken Jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kunnen deze partijen metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens.De genoemde aanbieders hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van Jouw persoonsgegevens te voorkomen.

 1. TransIP bv, Leiden-NL

Deze speciale dienstverlener fungeert in de rol van zgn. domein-forwarder, waarbij zij Jouw oproep aan de diverse door ons geregistreerde domeinen, doorleiden aan één van de bovengenoemde domeinen.

Alle dienstverleners zijn op grond van onze overeenkomst met hen tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

 1. MailChimp
 2. LightSpeed, Amsterdam-NL

Wij maken gebruik van deze partijen voor het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die Jij ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van deze dienstverleners. Zij zullen Jouw naam en Emailadres nooit voor hun eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden zie Je de ‘unsubscribe’ link. Als Je hierop klikt zal Je geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website echter ernstig verminderen! Jouw persoonsgegevens worden door deze dienstverleners beveiligd opgeslagen. deze dienstverleners maken mogelijkerwijze gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Deze dienstverleners behouden zich het recht voor om Jouw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Onze webhosting-partner voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer:

STRATO AG, Berlijn-Duitsland,

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van STRATO AG. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van Jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Onze webhost heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Betalingsdiensten

Mollie B.V., Amsterdam-NL

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Zij verwerkt Jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en Jouw betaalgegevens zoals Jouw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om Jouw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor Jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van Jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s, waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart Jouw gegevens niet langer dan op grond wettelijke regelingen.

Beoordelingsdiensten

Trusted Shops GmbH, Keulen-DE

Wij verzamelen reviews via het platform van Trustedshops.com. Als Je een review over ons achterlaat, is het verplicht Je naam en email-adres op te geven. Trustedshops.com deelt  deze gegevens met ons, zodat wij de review aan Jouw bestelling kunnen koppelen. Trustedshops.com publiceert Je naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan Trustedshops.com contact met Jou opnemen om een toelichting op Jouw review te geven. In het geval dat wij Je uitnodigen om een review achter te laten, delen wij Jouw naam en Emailadres met Trustedshops.com. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel Je uit te nodigen om een review achter te laten. Trustedshops.com heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om Jouw persoonsgegevens te beschermen. Trustedshops.com behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan Trustedshops.com toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van Jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor Trustedshops.com derden inschakelt.

Verzenden en logistiek

 1. POST.NL (binnen Nederland en België, pakketten t/m 31 kg)
 2. DHL.DE, Bonn, Duitsland (voor zendingen binnen Duitsland en Oostenrijk)
 3. POST.CH, Bern-Zwitserland (voor zendingen binnen Zwitserland)

Als Je een bestelling bij ons plaatst, is het onze taak om Jouw pakket bij jou te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de bovengenoemde logistieke partners voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij Jouw naam, adres, woonplaats en emailadres-gegevens met hun delen. Onze logistieke partners gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van onze transport-overeenkomst met deze partners. In het geval dat onze logistieke partners onderaannemers inschakelen, stellen zij Jouw gegevens ook alleen voor dit doel aan deze partijen ter beschikking.

Boekhouding

 1. Exact Group b.v., Delft-NL
 2. Stimo Holding b.v., Bergen op Zoom-NL

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van de bovengenoemde partners. Jouw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer-gegevens en Emailadres en details met betrekking tot Jouw bestelling worden van het Webwinkel-Systeem geautomatiseerd electronisch overgedragen aan ons Exact-boekhoudsysteem. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen.

Jouw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Beide dienstverleners zijn tot geheimhouding verplicht, zullen Jouw gegevens vertrouwelijk behandelen en alleen voor dit doel gebruiken.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken Jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die Jou verstrekt. Wij gebruiken Jouw gegevens om Jou over onze producten te informeren. Als Jij gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op Jouw verzoek - op een later moment contact met Jou op te nemen, vragen wij Jou hiervoor expliciet toestemming. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen, zoals hierboven genoemd. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld Jouw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan aquaREVITALiser b.v. op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden

tot het delen van Jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen Jouw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten en Je daarover op de hoogte houden, tenzij ons dit expliciet wordt verboden.

Bewaartermijnen

Wij bewaren Jouw gegevens zolang Je cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij Jouw klantprofiel bewaren totdat Jij aangeeft, dat Je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als Je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met Jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot Jouw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van Jouw opdracht hebben vervaardigd.

Jouw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb Je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen Je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe Je Je op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van Jouw gegevens enkel naar Jouw bij ons reeds bekende Emailadres. In het geval dat Je de gegevens op een ander Emailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij Je vragen Je te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang Je in de machineleesbare gegevensindeling, die wij binnen onze systemen hanteren. Je hebt ten allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als Je vermoedt dat wij Jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

 

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens, die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op Jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op Jouw verzoek. Als Jouw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij Jou op het bij ons bekende Emailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers, die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op Jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op Jouw verzoek. Als Jouw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij Je op het bij ons bekende Emailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op Jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op Jouw verzoek. Als Jouw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij Je op het bij ons bekende Emailadres een bevestiging dat de gegevens tot Je de beperking opheft, niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op Jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op Jouw verzoek. Als Jouw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij Je op het bij ons bekende Emailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over Jou die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van Jouw persoonsgegevens door of in opdracht van aquaREVITALiser b.v. Als Je bezwaar maakt, zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van Jouw bezwaar. Is Jouw bezwaar gegrond, dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens, die wij (laten) verwerken aan Je ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken Jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben Je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over Jouw Internet-gedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier Jouw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google-diensten en producten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies, is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden ten allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt Je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot Jou verwerken, dan brengen wij Je daarvan per Email op de hoogte. In elk geval voldoet ons privacybeleid ten allen tijde aan de Europese GDPR-Wetgeving.

Contactgegevens

aquaREVITALiser b.v.

Oude Stationsweg 30

4611 BZ Bergen op Zoom

Nederland

Telefoon +31-(0)164-700233

Email: [email protected]

Contactpersoon voor privacyzaken

Peter Maas, Managing Director

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »